پست وبلاگ

الگوی پشت دامن ماهی

رسم الگوی پشت دامن ماهی در مزون لباس عروس مه ناز

برای پشت دامن، مستطیلی به طول قد دامن و به عرض 1/4 باسن -1 رسم می کنیم. برای درست کردن قسمت کمر، از (نقطه ص) 1/5 سانت برای گودی پشت کمر داخل شده (نقطه ز) سپس از (نقطه ص) 12 تا 14 سانت پایین اومده و به (نقطه ز) وصل می کنیم (قسمتی که زیپ میخورد).

از (نقطه ز) 1/4 کمر - 1 + 2 سانت (2سانت= پهنای ساسون پشت) به سمت راست الگو رفته (نقطه خ). از (نقطه ض) 12 تا 14 سانت پایین اومده و به صورت کمی هلال به نقطه خ وصل می کنیم. تیزی تقاطع را در (نقطه و) حتما بگیرید.

رسم ساسون پشت:

فاصله نقاط خ تا ز را اندازه زده، هر چقدر بود نصف کرده. از نصف 9 تا 12 سانت پایین اومده سپس از نصف یک سانت به راست و چپ رفته و ساسون را رسم می کنیم.